Over ons

cute kids cute play wideMaureen Held is de directeur van Kinderopvang AllKidsz. Zij startte Allkidsz in februari 1995 in Osdorp met als doel een veilige en huiselijke opvang op te zetten, waar ouders met een gerust hart hun kinderen van 0 – 13 jaar kunnen brengen.

AllKidsz staat voor zorg, toewijding en gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheden. Samenwerking tussen AllKidsz en ouders is essentieel, evenals betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind en een heldere open communicatie waarin het waardevolste bezit, het kind, aan de basis staat. Wij hebben immers "hart" voor de kinderen!

Elk kind wil zich graag ontwikkelen en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bij Allkidsz bieden wij de kinderen deze mogelijkheid, elk kind is uniek.

Maureen Held vond haar inspiratie voor Allkidsz uit het pedagogisch concept van Nederlands bekende pedagoog Walraven –Riksen. Ook maakte zij gebruik van haar eigen ervaringen als moeder, en uit haar jarenlange werkervaring als pedagogisch en sociaal agogisch werkster. Het veilige en huiselijke gevoel van onze vestigingen in Nieuw-West kunt u zelf persoonlijk ervaren, door een virtuele wandeling te maken door onze vestigingen.

Ervaar een virtuele tour of neem contact met ons op 

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Wij nemen ieder kind serieus
  • Wij hebben respect voor het uniek zijn van ieder kind
  • Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen
  • Wij staan open voor nieuwe ideeën van kinderen
  • Wij spelen in op behoeften en initiatieven van de kinderen

Sandra

Image

Leidinggevende

Ilona

Image

Financiële administratie

Esmarelda

Image

Planning & Plaatsing

Petra

Image

Vervangend leidinggevende

Emine

Image

Assistent Leidinggevende BSO Topkidzz 

Brenden

Image

Pedagogisch medewerker BSO

Tyrell

Image

Pedagogisch medewerker BSO

Jouiria

Image

Pedagogisch medewerker BSO

Charell

Image

Invalkracht

Denise

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Martine

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Valene

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Ellen

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Kübra

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Angel

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Haine

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Ingrid

Image

Pedagogisch medewerker KDV

Jesse

Image

Buschauffeur en spelbegeleider

Paino

Image

 Buschauffeur en klusjesman

Esmanur

Image

Invalkracht

Meer informatie

Maureen Held is directeur van Kinderopvang AllKidsz. Wanneer het om de kinderen gaat biedt AllKidsz van A tot Z opvang, vandaar de Z in de naamvoering. Samen met het Managementteam, de pedagogisch medewerkers en niet te verwaarlozen overige medewerkers, streeft zij er naar om een kwalitatief hoge kinderopvang aan te bieden.

Goede kwaliteit wordt bereikt door een heldere pedagogische visie die in de praktijk tot uiting komt. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. Maureen Held vindt haar inspiratie uit het pedagogisch concept van Nederlands bekende pedagoog Walraven –Riksen. Tevens maakt zij gebruik van haar eigen ervaringen als moeder, en uit haar jarenlage werkervaring als pedagogisch en sociaal agogisch werkster. Zij heeft veel gewerkt met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Maureen Held wil er zijn voor ouders die bewust kiezen voor kinderopvang, dat deel uitmaakt van de opvoeding.

AllKidsz staat voor zorg en toewijding en voor gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheden. Samenwerking tussen AllKidsz en ouders is essentieel, evenals betrokkenheid en een heldere open communicatie waarin het waardevolste bezit, het kind aan de basis staat.

Wij hebben immers "hart" voor de kinderen!

Verantwoorde kinderopvang begint met goed opgeleide medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers hebben tenminste een relevante MBO opleiding en hebben de nodige ervaring in het kader van de veiligheid. Tevens beschikken alle medewerkers over een verklaring omtrent gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers hebben allen een cursus kinder EHBO gevolgd en wordt jaarlijks herhaald. Voorts nemen alle medewerkers regelmatig deel aan vakgerichte cursussen.

Elke groep bij Allkidsz heeft in principe twee of drie vaste pedagogisch medewerkers. Dit vinden wij belangrijk, omdat het kind hierdoor in staat wordt gesteld een vertrouwensband op te bouwen. De pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor het kind goed stimuleren in hun individuele ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken in verschillende diensten, een vroege, een tussen en een late dienst. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het brengen of halen maar 1 pedagogisch medewerker aantreft. Bij langdurig ziekte van een vaste medewerker of tijdens de vakanties proberen wij altijd zoveel mogelijk met vaste invalkrachten te werken. Wanneer er weinig kinderen op de groep aanwezig zijn kan het voorkomen dat er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat.

Daarnaast leiden wij als erkend Calibris leerbedrijf ook medewerkers op. De pedagogisch medewerker(s) in opleiding volgen een 3 of 4 jarige MBO opleiding (theorie) aan het ROC of een vergelijkbare instelling en worden bij ons in de dagelijkse praktijk verder geschoold.

Kinderopvang Allkidsz is door het Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als een calibris erkend leerbedrijf. Wij bieden leer(werk)plekken aan leerlingen van de volgende opleidingen:

  • Helpende Zorg en Welzijn (MBO 2)
  • Pedagogisch Werker (MBO 3 en 4)
  • Pedagogisch Werker kinderopvang (MBO 3)
  • Gespecialiseerd Pedagogisch Werker kinderopvang (MBO 4)

Wij bieden leer(werk)plekken aan leerlingen van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).

Beroepskrachten die beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang kunnen in deze branche werken. De pedagogisch medewerkers in opleiding volgen de variant BBL (Beroeps Begeleidend Leren) of BOL (Beroeps Opleidend Lerend).

De BOL-ers gaan naar school en moeten daarnaast een aantal blokken stage lopen. Zij staan boventallig op de groep, dus naast 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

De BBL-ers hebben een leer werkovereenkomst, zij zijn pedagogisch medewerkers in opleiding en gaan daarnaast 1 dag in de week naar school. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de eerste 2 jaar van de opleiding is zij van 0 tot 100% inzetbaar. Dit houdt in dat de werkgever de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken, vaststelt. Op basis van informatie van de opleiding en praktijk opleiding wordt dit bepaald. Het 3e jaar is de BBL-er 100% inzetbaar. Bijvoorbeeld: op een BSO mogen 20 kinderen met 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers of 1 gediplomeerde pedagogisch medewerker samen met een BBL-er waarvan bepaald is dat zij 100% inzetbaar is.

Daarnaast biedt AllKidsz de mogelijkheid aan VMBO leerlingen om zogenaamde snuffelstage te komen lopen. Dit is vaak voor een week of een aantal weken een dag in de week. Dit geldt ook voor de BSO.

Kinderopvang AllKidsz is een paar dagen per jaar gesloten:

Klik hier voor de gesloten dagen van 2024.

Onze algemene voorwaarden maken deel uit van ons contract en worden meegezonden met het contract.

U kunt hier onze algemene voorwaarden downloaden.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang

Kinderopvang AllKidsz handelt volgens de richtlijnen en bepalingen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang zoals overeengekomen tussen BOINK enerzijds en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang/MO-groep anderzijds. Het convenant is ingegaan op 1 januari 2005 en gewijzigd in december 2006 en geldt voor onbepaalde tijd. Het convenant regelt zaken als: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de stamgroep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders. Daarmee geeft AllKidsz ook haar maatschappelijke rol aan in het integraal jeugdbeleid.

Download hier voor het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Allkidsz staat voor zorg en toewijding en voor gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheden. Samenwerking tussen AllKidsz en ouders is essentieel, evenals betrokkenheid en een heldere open communicatie waarin het waardevolste bezit, het kind aan de basis staat. Wij hebben immers "hart" voor de kinderen.

Op de dagopvang van Allkidsz wordt er gewerkt volgens het 'Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf Allkidsz. Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door de beleidsmedewerker in samenwerking met directie en management en is voor iedereen die betrokken is bij het kinderdagverblijf. Het beleidsplan geeft in hoofdlijnen weer, op welke manier de pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen tussen 0 t/m 4 jaar op het kinderdagverblijf. Op de buitenschoolse opvang wordt er weergegeven op welke wijze wij omgaan met kinderen tussen 4 t/m 13 jaar en is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. De buitenschoolse opvang van AllKidsz werken binnen dezelfde kaders. Dit geldt voor o.a. het pedagogisch beleid en de kwaliteit van ons aanbod. Dit geeft ouders de zekerheid dat alle pedagogisch medewerkers op dezelfde wijze werken. In het beleid staat concreet beschreven hoe de pedagogisch medewerkers de visie zichtbaar maken op de werkvloer. Dit doen wij om de kwaliteit van de veiligheid te waarborgen.

Het beleidsplan is geen vaststaand gegeven, maar blijft zich in de loop der tijd ontwikkelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe pedagogische inzichten of signalen vanuit de branche kinderopvang. Door regelmatig werkoverleg en afstemming binnen het team van pedagogisch medewerkers, maar ook door vragen, opmerkingen en suggesties van ouders, is pedagogisch beleid continu een punt van aandacht en onderwerp van gesprek. Een pedagogisch proces is een continu vernieuwingsproces en zal binnen Allkidsz ook als zodanig worden benaderd.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij ons op kantoor.

AllKidsz voert een verantwoord gezondheids- en veiligheidsbeleid. Dit is onderdeel van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie. Aan de risico-inventarisatie is ook een evaluatie gekoppeld. De risico-inventarisatie en evaluatie laat zien wat kinderen kan overkomen, hoeveel en welke ongevallen er met kinderen zijn geweest, wat AllKidsz hieraan doet of heeft gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Deze gegevens liggen op de vestiging ter inzage voor ouders en medewerkers.

Een belangrijk deel van de veiligheid wordt bepaald door inzicht en toezicht van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker is zich continu bewust van de risico's die kinderen lopen in bepaalde situaties en bij bepaalde activiteiten, zij handelen daarnaar. Het is onmogelijk dat alle risico's voor kinderen uitgesloten worden. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden en grenzen zoeken.

Jaarlijks wordt er een gezondheids- en risico inventarisatie gehouden. Daarbij worden actieplannen gemaakt en komen er werkinstructies uit voort. De werkinstructies worden in de overleggen besproken en zonodig aangepast. Er worden strenge eisen gesteld aan het schoonmaakwerk en de hygiëne regels op de groepen. Ook van de gezondheidsrisico wordt er een inventarisatie gemaakt en volgen er werkinstructies die als leidraad dienen in het hygiënisch werken.

Kinderopvang AllKidsz heeft één aandachtsfunctionarissen benoemd. Als kinderopvang organisatie zijn we wettelijk verplicht minimaal één aandachtsfunctionaris in dienst te hebben.

Wat doet een Aandachtsfunctionaris?

Wanneer een pedagogisch medewerker een afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij een kindje opmerkt, kan dit in eerste instantie met de ouder besproken worden. Maar wanneer er geen verbetering, of wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, zal dit besproken worden met de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris zal de ouders uitnodigen voor een gesprek samen met de pedagogisch medewerker. Dit is een gesprek om te inventariseren wat er aan de hand is en waarom wij als kinderopvang organisatie ons zorgen maken.

Uiteindelijk streven we ernaar een oplossing te vinden voor het probleem. Dit kan door interne hulp te bieden, maar ook extern. Bij ernstige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Petra Console heeft de training aandachtsfunctionaris gevolgd en afgerond. Mocht u als ouder vragen hebben dan kunt u Petra op maandag t/m vrijdag bereiken op telefoonnummer 020-6103270 of 020-6108018.

AllKidsz hanteert het op landelijk niveau ontwikkeld model meldcode kindermishandeling voor kindercentra waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Op de website https://www.boink.info/meldcode-kindermishandeling kunt u hier meer informatie over lezen.

Voor ouders en kinderen

Dag in dag uit organiseren we liefdevolle en inspirerende kinderopvang voor je kind(eren). Dat doen we op de locatie zelf, maar ook achter de schermen. Onze assistent leidinggevenden coördineren bijvoorbeeld een mooi vakantieprogramma voor de BSO. Onze leidinggevende en directie coachen de pedagogische kwaliteit. Onze planners kijken met je mee wanneer je je opvangdagen wilt veranderen. En onze collega's op kantoor zorgen ervoor dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op jouw opvanglocatie. Om deze zaken goed voor je te kunnen regelen, hebben we informatie van je nodig. Wat we precies met je gegevens doen, vertellen we je graag in onze Privacy verklaring voor ouders en kinderen.

Voor medewerkers

Solliciteer je bij Allkidsz of werk je bij ons? Ook dan leggen we wat gegevens van je vast. Personeelszaken zorgt er bijvoorbeeld voor dat je contract in orde is, dat je je salaris elke maand ontvangt en dat je de juiste begeleiding krijgt wanneer je ziek bent. Je leidinggevende begeleidt je in je ontwikkeling en maakt je rooster. Personeelszaken zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van alle voor jou relevante ontwikkelingen binnen Allkidsz.

Wat we precies met je gegevens doen, vertellen we je graag in onze Privacyverklaring voor medewerkers.

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Kinderopvang Allkidsz. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op de internetsite van Kinderopvang Allkidsz staat, mag vrij verspreid worden , mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kinderopvang Allkidsz besteed uiterste zorg aan correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, die de site vertoont. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Eveneens besteed Allkidsz uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site, maar kan dat niet garanderen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Kinderopvang Allkidsz behoud zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper) links in deze site leiden naar websites buiten het domein van kinderopvang Allkidsz, welke ook geen eigendom zijn van Kinderopvang Allkidsz. Zij zijn louter opgenomen ter informatie voor de bezoeker van deze site. Hoewel Allkidsz uiterst selectief is ten aanzien van de site waarna verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch naar de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst Kinderopvang Allkidsz af.

Privacy beleid

Kinderopvang Allkidsz volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet beschermingspersoonsgegevens. Dit betekend dat Allkidsz uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derde verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De informatie ten behoeve van aanvragen en /of informatieverzoeken per digitaal formulier verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Kinderopvang Allkidsz sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Aansprakelijkheid

Hoewel Kinderopvang Allkidsz alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Kinderopvang Allkidsz niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Kinderopvang Allkidsz aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende de website van de Kinderopvang Allkidsz kunt u contact opnemen via e-mail info@allkidsz.nl

Proclaimer e-mail

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De Kinderopvang Allkidsz staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3