Voor- en vroegschoolse educatie

kindergarten 2204239 1920VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op ons kinderdagverblijf Greatkidzz, op de locatie Sporadenlaan, komt tot stand met de methode Uk & Puk. Zo zorgt Greatkidzz ervoor dat de kinderen, op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

De kinderen worden gedurende een halve dag opgevangen en begeleid door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers. De doelgroepkinderen dienen minstens
3 dagdelen van 4 uur per week het programma te volgen en maximaal 4 dagdelen. De kinderen starten op een leeftijd van 2 jaar en volgen het gehele programma. De kinderen worden intensief begeleid.

Een belangrijk onderdeel van het werken met een VVE programma is het volgen van de kinderen en het actief betrekken van de ouders daarbij, zodat ook thuis de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. De samenwerking met scholen en samenwerkingspartners die zich bezig houden met de zorg om de kinderen is eveneens van groot belang.

Kinderen met een V (voor) en V (vroegschoolse) E (educatie) indicatie worden op de Kangas groep opgevangen van 8.30 tot en met 12.30 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn ze vrij. Op onze peutergroepen volgen wij ook het VVE programma, deze groepen zijn in de vakantie geopend. Op de peutergroepen is het alleen op de woensdag en vrijdag mogelijk om halve dagen af te nemen.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

Overige informatie:

aker

Kinderopvang Greatkidzz B.V.
H.O.D.N. kinderopvang AllKidsz

Sporadenlaan 5
1060 ML Amsterdam
Telefoon: 020-6108018
E-mail: info@allkidsz.nl
Aantal kindplaatsen: 16


Ons VVE groep zit aan de Sporadenlaan 3-5 is gevestigd in een ruim pand met twee etages. Deze vestiging heeft een lichte en huiselijke uitstraling.

Allkidsz kinderopvang kent op locatie de Aker de volgende stamgroepen:

  • De Kanga's VVE groep: maximale groepsgrootte 16 kinderen
  • Eeyore peutergroep: maximale groepsgrootte 14 kinderen
  • Winnies peutergroep: maximale groepsgrootte 14 kinderen.

De Kanga's zitten op de bovennetage. De hoeken, zoals de bouwhoek, de leeshoek, de verkleedhoed en het atelier, hebben materialen die uitdagen tot (samen)spel. Zowel de hoeken als de materialen zijn voorzien van labels in de vorm van tekeningen, foto’s, pictogrammen en woorden. Zo kunnen de kinderen zelf de materialen vinden, pakken en weer opruimen.

De peutergroepen, Eeyore en Winnies, zitten op de bovenetage. De peutergroepen hebben speelhoekjes waar de kinderen kunnen spelen. Eén van de twee peutergroepen maakt ook gebruik van de slaapruimte als speelruimte wanneer de groep vol zit. De peutergroepen delen samen een keuken.

Het pand heeft aangrenzend een buitenspeelplaats waar de kinderen onder begeleiding kunnen spelen. De speelplaats is voorzien van hekken waardoor kinderen veilig buiten kunnen spelen. Er staan gecertificeerde speeltoestellen waarbij de veiligheid in het inspectierapport bijgehouden wordt.

De leidinggevende van het KDV heeft de eindverantwoording over deze locatie.

 

Leidinggevende:
Telefoon:
E-mail:
Aanwezig op:

Sandra Grootfaam
020 - 6108018
sandra@allkidsz.nl
maandag t/m vrijdag

De VVE groep de Kanga’s is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur t/m 12:30 uur.

In de vakantie is deze groep gesloten.

Incidenteel kan er, tegen vergoeding, op andere dagen dan de contractdagen gebruik worden gemaakt van kinderopvang. Bij de pedagogisch medewerker van de groep kunt u informeren of een extra dag mogelijk is. De prijzen voor een extra dag zijn terug te vinden in onze prijslijst.

Ruiling van dagen is mogelijk. Per jaar van januari t/m december mag maximaal 4 keer een dag geruild worden. Ruildagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. De ruildagen kunnen aangevraagd worden bij de betreffende pedagogisch medewerkers en als er plaats is, wordt deze ruildag goedgekeurd. Indien de ouder een ruildag aanvraagt moet deze binnen een maand opgenomen worden. Ruilen achteraf is niet mogelijk.
Feestdagen en onze jaarlijkse sluitingsdagen mogen niet geruild worden.

Uw kind mag één week voor de officiële plaatsingsdatum beginnen met wennen. In principe duurt het wennen 2 dagen, dus uw kind is dan nog niet hele ochtenden op de opvang. Het wennen gebeurt op de dagen waarop het kind geplaatst is. Het belangrijkste in de wenperiode is dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt op de groep.

Bij AllKidsz werken we kindgericht. Het wenschema kan aangepast worden aan de behoefte van het kind. Belangrijk is dat een kind zich veilig voelt op de opvang. Onderstaand schema is een richtlijn.

Richtlijn voor het verloop van de wenperiode:

1ste wendag
Het kind mag 1 uurtje komen wennen. De tijden gaan in overleg.

2de wendag
Het kind mag 2 uurtjes komen wennen. De tijden gaan in overleg.

3de wendag
Het kind wordt op een normale tijd gebracht en gehaald. U kunt uw kind tot 09.30 uur brengen. De uiterste ophaaltijd is 5 minuten voor sluitingstijd, zodat er nog tijd is voor een rustige overdracht van de pedagogisch medewerkers.

Belangrijk is om het afscheid van uw kind kort en bondig te houden zodat uw kind duidelijk weet wat er gaat gebeuren.

De kinderen worden intensief begeleid op de VVE groep. De halve dagopvang bij Greatkidzz heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen. Dit geeft kinderen houvast en vertrouwen.

De voordelen van VVE zijn:

  • Draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • Zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • Heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • Geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. De gemeente subsidieert volgens een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die een risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen om naar het kinderdagverblijf te komen. Deze mogelijkheid bestaat ook voor kinderen zonder een VVE-indicatie.

Valt uw kind binnen de doelgroep van de gemeente, dus met indicatie, dan stelt de gemeente het minimaal aantal dagdelen vast. De gemeente besluit ook wie de keuze voor een VVE-programma maakt. Dit kan zijn de gemeente zelf, de basisscholen of de opvangorganisatie.

Bij de VVE van Greatkidzz werken tenminste altijd twee VVE-gekwalificeerde beroepskrachten.

De ruimte van de peuteropvang grenst aan de centrale hal van het kinderdagverblijf. Hierdoor is er vanuit de centrale hal bij aanvang van de dag door de pedagogisch medewerkers van het dagverblijf ook zicht op de ruimte en dus op de kinderen en collega’s van de halve dagopvang peuters. De groep is voorzien van grote transparante ramen waarbij de sociale controle een grote rol speelt.

De pedagogisch medewerker van de halve dagopvang werkt van 8.30 tot 9.00 uur alleen.
Er is contact met en er kan ondersteuning gevraagd worden aan de collega’s van het kinderdagverblijf. Van 9.00 tot en met 12.30 uur zijn twee pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep bij een groepsgrootte van meer dan 8 kinderen.
Voor deze groep geldt dat tijdens haal- en brengmomenten er regelmatig ouders binnenlopen.
Verschoonrondes en hulp bij toiletgebruik gebeurt waar mogelijk binnen vaste dagritmes en/of melden collega’s aan elkaar een kind te helpen en/of te verschonen. Verschonen van kinderen met een luier gebeurt binnen de sanitaire ruimte van de groep. Tijdens toilet gebruik wordt er zicht gehouden op het kind. Toiletruimtes zijn afgesloten door een deur. Kinderen worden geleerd de deur niet af te sluiten en verder dat de toiletruimte geen ‘speelplaats’ is.

Met de indeling van de groepsruimte is rekening gehouden met het bieden van verschillende activiteitenhoeken, waarbij kinderen optimaal tot spel en/of rust kunnen komen en toezicht op- en door volwassenen geborgd blijft. Buitenspelen gebeurt altijd in gezamenlijkheid en is er zicht vanuit de groepen op de speelplaats.

Het tarief voor voor- en vroegschoolse indicatie is afhankelijk van verschillende factoren. Via de website www.amsterdam.nl kunt u een proefberekening maken na aanleiding van uw situatie.

Bij het invullen van de proefberekening kunt u de volgende gegevens gebruiken: wij hanteren een uurtarief van € 8,97 en berekenen met 40 weken. De gemeente vergoed maximaal 16 uur.

Na het invullen van dit formulier kunt u meteen zien of u recht heeft op vergoeding vanuit de gemeente of van de belastingdienst. Wanneer u vergoeding krijgt van de gemeente dan kunt u dat overzicht naar de planning mailen en het inschrijfformulier voor de voor- en vroegschoolse educatie invullen.
Wanneer u geen vergoeding krijgt van de gemeente, dan komt u niet in aanmerking voor de VVE groep. U kunt zich dan inschrijven voor het kinderdagverblijf. Ook op het kinderdagverblijf volgen wij het VVE programma. Wij hanteren hier een ander tarief voor.

     

08:30 - 09:00 uur

 

De kinderen worden gebracht en welkom geheten. Tijd voor de overdracht.
Hierbij vragen we je hoe het met je kind gaat. Heeft het lekker geslapen?
Goed gegeten? Zijn er bijzonderheden? Waardevolle informatie voor onze
pedagogisch medewerkers.

Ochtend

 

Nadat we de ouders hebben uitgezwaaid, starten we gezamenlijk de dag.
Dit kan in een kring of aan de grote tafel. We praten met de kinderen over
wat ze bezig houdt en wat we die dag gaan doen. Tussendoor is er een
fruit, eet- en drink moment,verschoond - en toilet bezoek moment.

Er is ruimte voor vrij spel en er zijn ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Hierbij staan de sociale-, cognitieve- en taalontwikkeling centraal. Zowel de binnen- als de buitenruimte kan hiervoor worden gebruikt.

Einde van de ochtend

 

De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers lunchen. Ook
tijdens het eten is er aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Zo
mogen bijvoorbeeld de kinderen helpen uitdelen, wordt er geteld of de
kleuren geoefend. Ook wordt er gesproken en geproefd over het gezond
eten en staat de zelfredzaamheid centraal.

Ophalen 12:30 uur

 

De kinderen worden opgehaald. Hierbij vertellen de pedagogisch
medewerkers over de dag van elk kind. Spelen, eten, ontdekken… er is
altijd veel te vertellen. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.
Kinderen kunnen spelen totdat ze worden opgehaald.

     
logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3