Kinderdagverblijf

children 808664 1920

Door een kind naar een kinderdagverblijf te brengen, kiest u als ouder voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Ook leren rekening houden met elkaar en andere ervaringen op te doen dan thuis.

Wij bieden hele- en halve dagen opvang aan van maandag t/m vrijdag. Kinderopvang Greatkidzz kiest voor horizontale stamgroepen, dat wil zeggen met kinderen van dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase in één groep. Hierdoor kunnen we onze kinderen maximaal aandacht geven en helemaal aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind. De pedagogisch medewerkers kunnen elk kind op zijn niveau optimaal uitdagen, terwijl kinderen met elkaar spelen en van elkaar kunnen leren. Wij hebben aandacht voor de verzorging en ontwikkeling van onze baby’s, maar investeren ook volop in de peuter die alles wil ontdekken.

De kinderen worden als volgt gegroepeerd:

- De babygroep van 0 tot 2 jaar.
- De peutergroep van 2 tot 4 jaar.

De kinderen worden in stamgroepen opgevangen. Dit is de vaste groep van het kind, waar tenminste 1 vaste beroepskracht aanwezig is. Op de groepen wordt het dagschema gevolgd. De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht (minimaal 3,5 m2 per kind) en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. De kinderen worden gestimuleerd in hun taalontwikkeling en in het creatief spel.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er verschillende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Zij hebben elke dag een creatief moment. Zij kunnen dan scheuren, knippen, plakken, verven, etc. en de werkjes mogen na verloop van tijd mee naar huis genomen worden.

Wij maken gebruik van het VVE (voor en vroegschoolse educatie). Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op ons kinderdagverblijf komt tot stand met de methode Uk & Puk. Zo zorgt Greatkidzz ervoor dat de kinderen, op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Meer informatie:

akerKinderopvang Greatkidzz B.V.
H.O.D.N. kinderopvang AllKidsz

Sporadenlaan 5
1060 ML Amsterdam
Telefoon: 020-6108018
E-mail: info@allkidsz.nl
Aantal kindplaatsen: 46

 


Ons kinderdagverblijf aan de Sporadenlaan 3-5 is gevestigd in een ruim pand met twee etages. Deze vestiging heeft een lichte en huiselijke uitstraling. Op deze vestiging zijn vier stamgroepen. Twee babygroepen met kinderen in de leeftijd 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een stamgroep is een vaste groep kinderen in een passend ingerichte vaste groepsruimte. Doorgaans eten de kinderen op hun eigen groep en met betrekking tot het spelen geldt ons opendeuren beleid. Op de woensdag en vrijdag kan het voorkomen dat de babygroepen met elkaar samenvoegen of dat de peutergroepen met elkaar samenvoegen. Wij vragen hier vooraf schriftelijk toestemming voor aan de ouders. De tijdsduur van het samenvoegen wordt vooraf met de ouders besproken

Allkidsz kinderopvang kent op locatie de Aker de volgende stamgroepen:

 • Knorretje babygroep: maximale groepsgrootte 9 kinderen
 • Teigetje babygroep: maximale groepsgrootte 9 kinderen
 • Eeyore peutergroep: maximale groepsgrootte 14 kinderen
 • Winnies peutergroep: maximale groepsgrootte 14 kinderen.

De babygroepen, Knorretje en Teigetje, zitten op de benedenetage. Eén babygroep ligt direct aan de buitenspeelplaats. De twee babygroepen en de twee peutergroepen hebben een gezamenlijke badkamer. De babygroepen hebben ieder een eigen keuken.

De peutergroepen, Eeyore en Winnies, zitten op de bovenetage. De peutergroepen hebben speelhoekjes waar de kinderen kunnen spelen. Eén van de twee peutergroepen maakt ook gebruik van de slaapruimte als speelruimte wanneer de groep vol zit. De peutergroepen delen samen een keuken.

Het pand heeft aangrenzend een buitenspeelplaats waar de kinderen onder begeleiding kunnen spelen. De speelplaats is voorzien van hekken waardoor kinderen veilig buiten kunnen spelen. Er staan gecertificeerde speeltoestellen waarbij de veiligheid in het inspectierapport bijgehouden wordt.

De leidinggevende van het KDV heeft de eindverantwoording over deze locatie.

 

Leidinggevende:
Telefoon:
E-mail:
Aanwezig op:

Sandra Grootfaam
020 - 6108018
sandra@allkidsz.nl
maandag t/m vrijdag

Ons kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur.

De reguliere openingstijden van het kinderdagverblijf zijn vanaf 8.00 uur tot 18.00 uur. Tegen vergoeding is het mogelijk gebruik te maken van onze ruimere openingstijden. De prijzen voor vervroegde en verlate opvang zijn terug te vinden in onze prijslijst van het kinderdagverblijf.

Incidenteel kan er, tegen vergoeding, op andere dagen dan de contractdagen gebruik worden gemaakt van kinderopvang. Bij de pedagogisch medewerker van de groep kunt u informeren of een extra dag mogelijk is. De prijzen voor een extra dag zijn terug te vinden in onze prijslijst.

Ruiling van dagen is mogelijk. Per jaar van januari t/m december mag maximaal 4 keer een dag geruild worden. Ruildagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. De ruildagen kunnen aangevraagd worden bij de betreffende pedagogisch medewerkers en als er plaats is, wordt deze ruildag goedgekeurd. Indien de ouder een ruildag aanvraagt moet deze binnen een maand opgenomen worden. Ruilen achteraf is niet mogelijk.
Feestdagen en onze jaarlijkse sluitingsdagen mogen niet geruild worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier ruildag op de andere groep.

Uw kind mag één week voor de officiële plaatsingsdatum beginnen met wennen. In principe duurt het wennen 4 dagen, dus uw kind is dan nog niet hele dagen op de opvang. Het wennen gebeurt op de dagen waarop het kind geplaatst is. Het belangrijkste in de wenperiode is dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt op de groep. Ook vinden wij het belangrijk dat het kind de fles accepteert bij de pedagogisch medewerkers.

Bij AllKidsz werken we kindgericht. Het wenschema kan aangepast worden aan de behoefte van het kind. Belangrijk is dat een kind zich veilig voelt op de opvang. Onderstaand schema is een richtlijn.

Richtlijn voor het verloop van de wenperiode:

1ste wendag
De ouder(s) blijven een uurtje op de groep. In dat uurtje wordt de dagelijkse gang van zaken over de groep verteld en bijzonderheden over het kind worden genoteerd. Het intake gesprek kan ook op een andere dag gepland worden. Na het gesprek gaan de ouders weg en mag het kind één uurtje bij de pedagogisch medewerkers blijven.

2de wendag
Het kind mag 3 uurtjes komen wennen. De tijden gaan in overleg.

3de wendag
Het kind mag 5 uurtjes komen wennen. De tijden gaan in overleg.

4de wendag
Ouder(s) en kind zijn om 9.00 uur aanwezig. Het kind wordt om 16.00 uur opgehaald.

5de wendag
Het kind wordt op een normale tijd gebracht en gehaald. U kunt uw kind tot 09.30 uur brengen. De uiterste ophaaltijd is 5 minuten voor sluitingstijd, zodat er nog tijd is voor een rustige overdracht van de pedagogisch medewerkers.

Belangrijk is om het afscheid van uw kind kort en bondig te houden zodat uw kind duidelijk weet wat er gaat gebeuren.

Kinderopvang Allkidsz vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk. Vanaf juli 2013 moet de kindercentra (0 tot 4 jaar) aan de eisen die gesteld worden in dit principe voldoen. De GGD controleert hierop. De 4 ogen en oren principe is locatie specifiek uitgewerkt in het werkplan per locatie.

Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven.

3-uursregeling:
Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:

 • voor 9.30 uur
 • tussen 12.30 en 15.00 uur
 • na 16.30 uur

Voor een deel van de 'onderbezette' uren aan het begin en eind van de dag zullen de aanwezige kinderen in één groep gezamenlijk worden opgevangen door pedagogisch medewerkers met een z.g. vroege- of late dienst. Deze gezamenlijke opvang duurt bij voorkeur maximaal 1 uur per keer. Ook op dagen dat er op één of meerdere groepen een onderbezetting van kindplaatsen zijn, zullen geregeld groepen samengevoegd worden. Deze samenvoegingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer het maximum aantal kinderen voor die leeftijdsgroep en de beroepskracht-kind ratio niet wordt overschreden en de opvang op pedagogisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden oftewel, het welbevinden van de kinderen mag niet in het gedrang komen. Op deze manier kan het gezamenlijk opvangen een hele dag duren. Ouders worden, indien mogelijk van tevoren van deze samenvoeging op de hoogte gesteld of anders wordt bij de eigen stamgroep, waar de gezamenlijke opvang niet plaatsvindt, een briefje opgehangen waarop de ouders zien in welke groep/groepsruimte hun kind opgevangen wordt.

In de praktijk zal er met het samenstellen van de roosters per locatie met meer dan 1 groep altijd uitgegaan worden van openen en sluiten met minimaal 2 pedagogisch medewerkers en slechts in onvoorziene omstandigheden zal hiervan afgeweken kunnen worden. Gedurende de gehele periode waarop er kinderen die geplaatst zijn en door Allkidsz opgevangen worden aanwezig zijn, is het van belang dat er altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig is (naar de norm van beroepskracht-kind ratio) en een andere volwassene die ingezet kan worden in geval zich een calamiteit voordoet (dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker zijn die op de vestiging aanwezig is maar ook een vrijwilliger of leidinggevende). Gedurende de dag is de sociale controle op medewerkers en kinderen groot.

4 ogen-, oren en transparantie gedurende de dag

Transparantie
Kinderopvang Allkidsz heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas. Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen. Er zijn tussendeuren die open staan met zicht op de eigen groep, de buurgroep en de toiletruimte van kinderen. De deuren staan altijd open tijdens pauzetijd.

Personeelsbezetting
Allkidsz houdt zich aan de wettelijke regelgeving ten aanzien van de norm beroepskracht-kind-ratio. De inzet van stagiaires vergroot de aanwezigheid van ogen en oren. BOL Stagiaires staan nooit alleen op de groep. Op basis van hun beoordelingen en hun stageduur (bijv. 2e en 3e jaar) kunnen we besluiten om hen incidenteel in te zetten voor calamiteiten, werkoverleggen, en vakanties. NB: Stagiaires mogen nooit alleen met de kinderen op een uitstapje gaan of een boodschapje halen. Ook mogen zij nooit zonder toezicht van de beroepskracht kinderen naar bed brengen of verschonen.

Specifieke situaties
Gedurende een kinderdagverblijfdag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting van pedagogisch medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en orenprincipe.

Beschrijving situaties:
Halve groepen met 1 pedagogisch medewerker.
Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de beroepskracht-kind-ratio of minder:

Maximaal 5 baby's in een babygroep
Maximaal 8 peuters in een peutergroep
Bij meerdere halve groepen worden deze indien mogelijk samengevoegd zodat er 2 pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn. Dit geldt voor de babygroepen en peutergroepen.
Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire.
Bij 1 halve groep is de deur met buurgroep de gehele dag geopend, daarnaast wordt er onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega's of leidinggevende en natuurlijk in de ochtend en avondspits door de ouders.
Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.

Breng en haal momenten tijdens de 3 uursregeling.
3 uur per dag alleen staan bij brengen en halen en pauzetijden, is bij regelgeving geregeld. Na en voor het gezamenlijk opvangen in de hal is de pedagogisch medewerker een half uur tot een uur alleen in de groep tot de 2e collega begint of de 1e collega naar huis gaat (rooster): tijdens deze drukke 'verkeersuren' is er een voortdurende inloop door ouders, zijn tussendeuren tussen de groepen open en hebben alle groepen transparante deuren en ramen zowel naar de gang/hal als naar buiten (dus niet beplakt met posters, berichten voor ouders e.d.).
Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.

De vroege middag:
Slaapruimte
De slaapruimten van de groepen is in principe altijd aangrenzend aan de groep en de pedagogisch medewerker houdt de slaapwacht op de groep.
Allkidsz heeft een werkinstructie waarin maatregelen genoemd staan over de slaapkamer. Daarin staan maatregelen zoals gebruik babyfoon en controleren van de slaapkamer. Maatregelen worden per situatie op maat ingezet.

Opblijvers worden in de pauze op één groep opgevangen. Dit is een zichtbare plek van de locatie waar ogen, oren en onverwacht binnenlopen het risico vekleint. Er is in principe één pedagogisch medewerker aanwezig (vanwege pauzetijd en slaapkamerdienst). Kortdurend alleen op de groep wordt opgelost door de tussendeur naar de buurgroep open te zetten, te melden dat jij of je collega even weg is. Momenten waarvoor deze afspraken gelden zijn bijvoorbeeld: kortdurend: even naar keuken/toilet o.i.d. melden/afstemmen bij/met buurgroep.

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Bij Allkidsz kinderopvang heeft ieder kind zijn- of haar eigen groep. Deze groep kinderen wordt voor de dagopvang 'stamgroep' genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Soms komt het voor dat een kind een dagje gebruik wil/moet maken van opvang in een tweede stamgroep. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk) een extra dag nodig is, maar er geen plaats op de eigen groep van het kind is. De ouder en de houder van kinderopvang Allkidsz spreken af hoelang de opvang in de andere groep uiterlijk kan duren. Gaat dit om een lange periode, dan wordt dit contractueel vastgelegd. Gaat het om een dagdeel of een paar dagen, dan wordt gebruik gemaakt van het formulier 'toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen'.

Klik hier voor het toestemmingsformulier.

De Wet kinderopvang eist een oudercommissie per vestiging. Daarnaast is de rol van de oudercommissie belangrijk in verband met de betrokkenheid met de opvang. Wat doet nu precies een oudercommissie:

Doelstelling: De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen, en de ouders te vertegenwoordigen;
 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf bij de directie.

Verzwaard Adviesrecht oudercommissie

AllKidsz stelt de oudercommissie artikel 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

 1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot
  • Aantal kinderen per pedagogisch medewerkster
  • Groepsgrootte
  • Opleidingseisen
  • Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
  • Pedagogisch beleidsplan
 2. Voedingsaangelegenheden
 3. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 4. Openingstijden
 5. Vaststelling of wijziging van klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtcommissie. Allkidsz is aangesloten bij de SKK.
 6. Adviesrecht op de prijswijziging van de kinderopvang

Heeft u belangstelling, geeft u dan op voor de oudercommissie van Kinderopvang AllKidsz. Stuur een email naar info@allkidsz.nl onder vermelding van: OC Allkidsz.

Greatkidzz
E-mail: ocdeaker@gmail.com

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Kinderopvang AllKidsz staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Elke kinderopvangvoorziening die ingeschreven staat bij het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Onze LRK is:

KDV Greatkidzz, Sporadenlaan 5 registratienummer: 195341703.

Via de website van Landelijk Register Kinderopvang kunt u het registratienummer en inspectierapporten terugvinden.
Uw toeslag aanvragen kan via www.toeslagen.nl

De facturen worden maandelijks aangemaakt en zijn in te zien in het ouderportaal en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op dagen dat kinderopvang Allkidsz gesloten is, met uitzondering van de kerstsluiting.

Betaling geschiedt door middel van een door u afgegeven automatische incasso. U ontvangt elke maand rond de 16e van de maand de factuur voor de eerstkomende maand. Het bedrag wordt geïncasseerd rond de 28e van de maand.

De prijzen worden jaarlijks per 1 Januari aangepast.

Benieuwd naar onze prijzen, stuur een mail naar planning@allkidsz.nl 
Geeft u dan even aan hoeveel dagen u wilt afnemen.

Wij vinden het belangrijk dat bij het bereiden van de voeding rekening gehouden wordt met ‘de schijf van vijf’ (verantwoorde voeding), zodat de kinderen dagelijks alle nodige voedingsstoffen binnen krijgen.

Ook letten wij op het advies van tandartsen en mondhygiëniste om kinderen maximaal 7 keer te laten eten op een dag.

Greatkidzz vindt het belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om kennis te maken met allerlei smaken. Naast een broodmaaltijd bieden wij ook 2x in de week een warme maaltijd aan. De gerechten zijn vers en gezond.

De kindermaaltijden zijn zacht en makkelijk te kauwen, zijn herkenbaar voor kinderen en bevatten gezonde keuze. Een warme maaltijd bestaat uit:

 • één of twee soorten groente;
 • aardappelen, rijst of pasta;
 • vlees, vis of ei

Het eetschema van de baby’s (hoe laat krijgt de baby de fles) wordt afgestemd met thuis.

Het volgende eetschema houden we aan voor de dreumesen en peuters:

09.30 uur

De peuters en dreumesen eten stukjes fruit (of een cracker) met een beker water (of thee).

11.30 uur

Twee keer in de week eten wij een warme maaltijd met een beker melk/water of een broodmaaltijd (alleen bruin brood) met een beker melk.

15:30 uur

We eten meestal rozijnen, liga, marie biscuit of stukjes fruit met een beker water.

17.00 uur

Klein tussendoortje zoals een volkorenkoekje of een cracker/soepstengel en voor de kinderen die dorst hebben een bekertje water.


Soms geven we de kinderen een extraatje tijdens de broodmaaltijd voor de afwisseling. Kinderen leren dan weer nieuwe smaken. Dit kan bijvoorbeeld een stukje komkommer zijn, een stukje paprika, banaan op brood, vis, etc.

Fruithapjes worden gemaakt van vers fruit. Voor de kinderen die vanwege hun geloofsovertuiging alleen halal eten mogen, is er speciaal halal broodbeleg. Het eerste broodje mogen de kinderen kiezen uit hartig beleg. Het tweede broodje mogen de kinderen ook kiezen uit zoetbeleg.

Wekelijks wordt er door de pedagogisch medewerker eten besteld bij de Albert Hein.

     

07:30 - 08:00 uur

 

Kinderen die een contract hebben met vervroegde opvang komen hun kind brengen.

08:00 - 09:30 uur

 

De kinderen worden gebracht en ouders en pedagogisch medewerkers wisselen informatie uit.

09:30 - 10:00 uur

 

Verschonen/toiletbezoek, eten en drinken. We gaan aan tafel met de dreumesen en peuters zij krijgen stukjes vers fruit of een cracker te eten en een beker melk/water erbij. Daarna worden ze verschoond. De baby'ѕ krijgen een fruithapje.

10:00 - 11:00 uur

 

De baby’s worden uit bed gehaald en krijgen een beetje water of een fles.

10:00 - 11:30 uur

 

Vrij spel en/of begeleide activiteit(binnen en/of buiten). Alle kinderen mogen na etenstijd vrij spelen of gaan we een activiteiten doen zoals: bellenblazen, verven, tekenen, puzzelen, dansen, thema activiteit en natuurlijk zodra het weer het toelaat, naar buiten!

11:30 - 12:30 uur

 

De peuters worden verschoond en uitgekleed voor het slapen. De dreumesen en peuters gaan plassen. Ook de kinderen die nog niet zindelijk zijn stimuleren wij om even op het potje of kindertoilet te gaan zitten. Alle kinderen gaan aan tafel voor de lunch. Bij de lunch eten we brood /warme maaltijd en drinken we melk/water.
Voordat we aanvangen met de lunch worden er liedjes gezongen.

12:30 - 14:30 uur

 

De kinderen gaan naar bed. De kinderen die wakker zijn kunnen iets rustigs voor zichzelf doen, met elkaar een spelletje spelen of doen ze een begeleide activiteit.
De pedagogisch medewerkers houden slaapwacht op de groep.

14:30 - 15.30 uur

 

De kinderen worden uit bed gehaald. Verschonen/toiletbezoek, eten en drinken.
Stimuleren van de zelfstandigheid hierbij vinden wij belangrijk. De pedagogisch medewerkers gaan om de beurt met pauze, maken de groepen en de keuken schoon. Zij zorgen ervoor dat de administratie bijgewerkt wordt en houden zichtevens bezig met het voorbereiden van activiteiten voor de kinderen.

15:30 - 17:30 uur

 

Vrij spel en of begeleide activiteit(binnen/buiten).

16:30 - 18:00 uur

 

De kinderen mogen vrij spelen en kunnen worden opgehaald door ouders. De pedagogisch medewerkers praten nog even na over de gebeurtenissen van de dag(de overdracht). We vragen de ouders om 5 minuten voor sluitingstijd binnen te zijn, zodat er nog tijd is om de overdracht te geven.
Kinderen die nog niet zijn opgehaald krijgen nog iets te eten en te drinken. Meestal is dit een crackertje/Maria beschuitje/ soepstengel en daarnaast een beker water.

18:00 - 18:30 uur

 

Kinderen die een contract hebben met verlate opvang worden opgehaald.

     

De volgorde van de onderdelen kan per groep of per situatie afwijken, bijvoorbeeld vrij spel/begeleide activiteit.Bij wisseling in onderdelen wordt er gebruik gemaakt van overgangsmomenten. Rituelen nemen een belangrijke plaats in binnen het dagprogramma.

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3